มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน
ทุนวิจัยด้านผ้าไทย ปี พ.ศ. 2552

ทุนวิจัย
มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน ขอประกาศให้ทราบว่า มูลนิธิฯ ประสงค์จะมอบทุนวิจัยปี พ.ศ. 2552 แก่ผู้วิจัยชาวไทยเพื่อทำวิจัยด้านผ้าไทย เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา หรือประวัติศาสตร์ศิลป์ ในเรื่องบทบาท หน้าที่ ประวัติศาสตร์ สัญลักษณ์ หรือลวดลายในผ้าไทย และเทคนิคการรังสรรค์ผ้าไทย โดยมุ่งเน้นการวิจัยผ้าของกลุ่มชนไต หรือชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

การขอรับทุนวิจัย
นิสิต-นักศึกษามหาวิทยาลัย นักวิชาการ หรือนักวิจัยอิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถขอรับทุนวิจัยนี้ได้โดยกรอกแบบ คำขอทุนวิจัยผ้าไทยของมูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน แจ้งรายละเอียดข้อเสนองานวิจัย งบประมาณค่าใช้จ่ายและคุณสมบัติของนักวิจัย และยื่นคำขอภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2552 ผู้ขอทุนวิจัยสามารถ download ข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.jimthompsonhouse.com หรือขอรับเอกสารจากมูลนิธิฯ โดยมูลนิธิฯ จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร โปรดแจ้งความจำนงได้ที่คณะกรรมการทุนวิจัยผ้าไทย มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน เลขที่ 6 ซอยเกษมสันต์ 2 ถนนพระรามที่ 1 กรุงเทพฯ 10330 ที่โทรสารเลขที่ 02-612-3744 หรือที่อีเมล์ jane@jimthompson.com

การมอบทุนวิจัย
คณะกรรมการทุนวิจัยผ้าไทย ซึ่งแต่งตั้งโดย มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน จะพิจารณาคำขอทุนและประกาศผลการอนุมัติทุนในวันที่ 30 กันยายน 2552 ทุนที่จะมอบให้นี้มีจำนวนเงิน 50,000 บาท ถึง 150,000 บาท ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานวิจัยและคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน โดยกำหนดให้ใช้เงินทุนนี้เฉพาะเพื่อการวิจัยเรื่องผ้าไทย รายงานผลงานที่ก้าวหน้าและการใช้จ่ายทุกสามเดือน และต้องส่งผลงานที่สมบูรณ์พร้อมรายงานการใช้จ่ายภายในหนึ่ง ถึงหนึ่งปีครึ่งแล้วแต่ความยาก-ง่ายของโครงการ

เงื่อนไขการส่งผลงานวิจัย
ผู้รับทุนต้องเขียนรายงานเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวอย่างน้อย 5000 คำ มีภาพถ่ายแผนที่ ผังหรือภาพประกอบอื่นๆตามสมควร หากประสงค์จะส่งรายงานวิจัยเป็นภาพยนต์สารคดีบรรจุในแผ่นซีดี คณะกรรมการฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆไป ผู้รับทุนต้องส่งมอบผลงานวิจัย จำนวน 2 ชุดให้แก่ห้องสมุด วิลเลียม วอร์เรนเพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าต่อไป ผู้รับทุนซึ่งไม่สามารถทำงานวิจัยให้บรรลุตามเงื่อนไขที่มูลนิธิฯตั้งไว้ต้องนำเงินทุนวิจัยทั้งจำนวนคืนให้แก่ มูลนิธิฯ

โปรดคลิกเพื่อเลือกประเภทไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
เวิร์ดไฟล์
PDF