Home
Jim Thompson House
The Jungle Landscape
Nostalic Appeal of the Location
The James H.W. Thompson Foundation
Thai Architectural Style
Fascinating Aspects of the Thai Style House
Construction of the Thai House
Art & Antique Collection
     
 
มูลนิธิเจมส์ เอช. ดับเบิลยู. ทอมป์สัน
ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
 

เครื่องมือสำหรับสาวไหม ตั้งอยู่บนแท่นรูปพญานาค อันศักดิ์สิทธิ์และจระเข้

.................................
แปรงสำหรับทาแป้งบนไหม เส้นยืนบนกี่กระตุก
 

รูปหงส์ทำด้วยไม้ปิดทอง หงส์เป็นนกหิมพานต์ ที่มักใช้เป็นเครื่องสูง ฝีมือช่างสมัยต้นรัตนโกสินทร์

ค.ศ. ๑๙๗๖ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ผู้จัดการกองมรดกของจิม ทอมป์สันซึ่งแต่งตั้งโดยอำนาจศาล ได้รับอนุมัติจากทางการไทยให้ก่อตั้งมูลนิธิภายใต้ชื่อ จิม ทอมป์สัน ศาลมีคำสั่งให้โอนทรัพย์สินต่างๆให้เป็นทรัพย์สินของ มูลนิธิบ้านและศิลปวัตถุ ต่างๆจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับแห่ง กฎหมายและเจตนารมของจิม ทอมป์สัน มูลนิธิกำหนดวัตถุประสงค์หลักๆไว้ เพื่อการธำรงรักษาและอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย ให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน


ซ้าย: หนึ่งของเครื่องมือที่ใช้ม้วนไหมเส้นยืนในการทอผ้า
..........................................
กลาง: วงล้อปั่นด้ายที่ใช้สำหรับสาวไหม
พบอยู่ตามบ้านเรือนในชนบท โดยเฉพาะในภาคอิสาน
..........................................
ขวา: ถ้วยชามเบญจรงค์จากคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘